Antwoord op de meest gestelde vragen

Antwoord op de meest gestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen?
Voor vragen kunt u e-mailen naar info@voorlei.nl

Aanleiding

Schakenbosch is een voormalige GGZ-instelling die in 2015 is verkocht aan Schakenbosch BV om te worden herontwikkeld tot een nieuw landgoed met woningbouw

De woonambitie sluit aan bij de gemeentelijke wensen; al in 2017 is door de gemeente een ruimtelijk kader vastgesteld waarin woningbouw centraal staat. Woningbouw past dan ook binnen het gemeentelijk en regionaal beleid waarin de noodzaak is benoemd om nieuwe woningen in de Haagse regio te realiseren om de verwachte bevolkingsgroei te kunnen faciliteren.

Het groene ‘wonen op een landgoed’ past bijzonder goed bij de vraag naar kwalitatieve woningen. Deze zijn moeilijk te vinden in de dichtbebouwde Haagse Regio. We verwachten dat deze manier van wonen zeer in trek zal zijn bij de bewoners van Leidschendam-Voorburg die een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten. Minimaal 15% van de woningen wordt daarnaast in het goedkope en middensegment gerealiseerd.

Park

Er wordt zeker voorzien in bankjes en wellicht een enkele picknick tafel.

De boomgaard wordt onderdeel van een mandelig gebied dat eigendom is van de aangelegen woningen. De intentie is het gebied wel toegankelijk te maken voor voetgangers.

Momenteel is er geen losloopgebied op het terrein; alle honden dienen te zijn aangelijnd. Er wordt onderzocht of er een losloopzone aangewezen kan worden in de toekomst.

Ja, er wordt een verbetering in de waterstructuur op het terrein aangebracht; de stagnerende waterpoel achterop het terrein wordt gedempt en vervangen door een gezond watersysteem met doorstroming.

Ook in de toekomst zal Landgoed Voorlei een groene, ecologisch en recreatief aantrekkelijke omgeving blijven. Het groene karakter wordt grotendeels gehandhaafd en daar waar bomen worden gekapt worden ook nieuwe geplant.

Bomen

Alle bomen in het plangebied zijn door een boomdeskundige geïnventariseerd.

Onlangs is er een tweede kapvergunning aangevraagd. Hierin is gespecificeerd welke bomen gekapt dienen te worden en welke verplaatst. Het streven is om zoveel mogelijk waardevol groen te handhaven. Waar bomen gekapt worden, worden deze ook tenminste een-op-een middels herplant vervangen. 

Toegankelijkheid

Ja dat is wel het uitgangspunt. In de tijdelijke situatie kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de Bouwlustweg voor bewonersverkeer als dit vanwege de bouwlogistiek noodzakelijk is.

De kruising en entree van Landgoed Voorlei blijft ongewijzigd vanaf de Veursestraatweg. Voor langzaam verkeer zoals fietsers komt er ook een nieuwe dwarsverbinding naar de Noortheylaan.

Noorthey wordt via Landgoed Voorlei ontsloten, via de entree aan de Veursestraatweg over het terrein van Voorlei.

De parkeernormen worden door het parkeerbeleid van de gemeente voorgeschreven. Alle bewonersparkeerplaatsen worden op eigen terrein opgelost, deels ondergronds.

Alleen het bezoekersparkeren van de woningen komt in de openbare ruimte. Alle bewonersparkeren zal op eigen terrein, deels ondergrond worden opgelost.

In de voorruimte van de kerk wordt een horecavoorziening gevestigd met buitenterras.

Er komt geen hek. De bestaand bosschage blijft gehandhaafd.

De beide instellingen GGZ Schakenbosch en GGZ Rivierduinen zullen blijven waar ze nu zitten, aan de randen van het terrein.

Woningen

Ja de woningen zullen op eigen grond worden gerealiseerd. Er is geen sprake van erfpacht.

Er zijn in 2018 door diverse architecten schetsontwerpen gemaakt voor de verschillende deelplannen. In de komende periode worden deze ontwerpen gefaseerd verder uitgewerkt. Komend jaar wordt ook een Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeente als leidraad voor de plannen. Als hierover meer duidelijk is, wordt hierover nader bericht.

Ja, de woningen krijgen een eigen parkeerplek conform gemeentelijk parkeerbeleid.

Ja, de grondgebonden woningen beschikken allemaal over prive buitenruimtes/tuinen.

Ja, het voornemen is om alle appartementen levensloopbestendig te ontwerpen.

Woningbouwinteresse

Nee, dat is nog niet bekend.

Nee, dat is nog niet bekend.

Dit is nog niet helemaal bepaald, maar naar verwachting zal dat in deelplan Carré zijn.

Procedure & Communicatie

De verwachting is dat er begin 2022 meer informatie gedeeld kan worden over de bouwplannen. De wijze waarop u hierover geïnformeerd zal worden is nog niet helemaal bepaald, maar houdt u onze website www.voorlei.nl in de gaten. U kunt zich daar ook inschrijven op de nieuwsbrief.

Nee, naar verwachting zal project Vliethaven vooruitlopen op dit project; de beide projecten staan op eigen benen. Vanzelfsprekend zal er wel gekeken worden naar bouwlogistiek als zich hier knelpunten dreigen voor te doen.

Dat is een goed idee.

Vanzelfsprekend zal de ruimte voor participatie steeds kleiner worden omdat steeds meer zaken al vaststaan. Er blijft echter interesse in ideeën vanuit de planomgeving, bijvoorbeeld inzake inrichting en gebruik van de openbare ruimte.

Divers

Nee, er wordt niet voorzien in detailhandel op Landegoed Voorlei; dit is bestemmings-technisch ook niet mogelijk.

Er wordt uitgegaan van meerdere doelgroepen voor Landgoed Voorlei; zowel senioren als starters en zowel kleine huishoudens als gezinnen kunnen op landgoed Voorlei terecht. Er komt een divers woningaanbod voor een diverse doelgroep.

In het rechter huisje is een transformator aanwezig voor de elektriciteit die gehandhaafd blijft. Het linker huisje staat leeg. Er zijn al diverse ideeën voor een toekomstige functie aangedragen.

Er wordt niet voorzien dat er kinderopvang in Landgoed Voorlei komt, alhoewel het bestemmingstechnisch wel mogelijk is. (In de regel vestigt kinderopvang zich in de directe nabijheid van basisonderwijs).

Nee, in beginsel blijft de huidige lijnvoering van het OV ongewijzigd.

De voormalige ‘Hulp en Heilkerk’ is een gemeentemonument en wordt herbestemd voor zorg- en maatschappelijk gebruik. Er komt een eerstelijns zorgcentrum. In de voorruimte komt dag-horeca.

De onderhoudsnorm voor Landgoed Voorlei wordt gelijk aan die van alle parken in de gemeente. Met de aanleg wordt rekening gehouden met de onderhoudsnorm zodat het park ook in de toekomst de uitstraling zal behouden die wordt aangelegd.

Alle wegen zullen een 30km profiel krijgen waarbij fietsen duidelijk prioriteit hebben. Door middel van een bijzonder straatprofiel wordt autoverkeer tot lage snelheid verleid.

Ja, het uitgangspunt is gasloze gebouwen met toepassing van warmtepompen en warmte-koude opslag in de bodem.

Gebouw Vlietzicht zal in ongeveer dezelfde vorm en aanschijn worden teruggebouwd als woongebouw; het huidige gebouw is helaas technisch in te slechte staat om te handhaven.

Landgoed Voorlei is een planconcept waarin een ruime groene parkaanleg samengaat met lage dichtheid wonen. De verwachting is dat er een prettige rustige sfeer in Landgoed Voorlei zal heersen, vergelijkbaar met de huidige sfeer.

De verwachting is rond het jaareinde 21-22 begonnen wordt met voorbereidende werkzaamheden. De bouw van het eerste deelplan zal naar verwachting in de loop van 2022 beginnen.

Nee, het bestemmingsplan is al wel vigerend (geldig) omdat het is vastgesteld door de gemeenteraad, maar er loopt nog een procedure bij de bestuursrechter.