FAQ

Aanleiding

Waarom worden er woningen gebouwd op Schakenbosch?

Schakenbosch is een voormalige GGZ-instelling die in 2015 is verkocht aan Schakenbosch BV om te worden herontwikkeld tot een nieuw landgoed met woningbouw
De woonambitie sluit aan bij de gemeentelijke wensen; al in 2017 is door de gemeente een ruimtelijk kader vastgesteld waarin woningbouw centraal staat. Woningbouw past dan ook binnen het gemeentelijk en regionaal beleid waarin de noodzaak is benoemd om nieuwe woningen in de Haagse regio te realiseren om de verwachte bevolkingsgroei te kunnen faciliteren.
Het groene ‘wonen op een landgoed’ past bijzonder goed bij de vraag naar kwalitatieve woningen. Deze zijn moeilijk te vinden in de dichtbebouwde Haagse Regio. We verwachten dat deze manier van wonen zeer in trek zal zijn bij de bewoners van Leidschendam-Voorburg die een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten. Minimaal 15% van de woningen wordt daarnaast in het goedkope en middensegment gerealiseerd.

Park

Wat wordt er gedaan aan het behoud van de natuur? Het is nu al zo’n mooi stuk, waarom moet dit vervangen worden? 

Ook in de toekomst zal Landgoed Voorlei een groene, ecologisch en recreatief aantrekkelijke omgeving blijven. Het groene karakter wordt grotendeels gehandhaafd en daar waar bomen worden gekapt worden ook nieuwe geplant.

Worden de sloten met elkaar verbonden?

Ja, er wordt  een verbetering in de waterstructuur op het terrein aangebracht; de stagnerende waterpoel achterop het terrein wordt gedempt en vervangen door een gezond watersysteem met doorstroming. 

Blijft er een hondenlosloop gebied in het park?

Momenteel is er geen losloopgebied op het terrein; alle honden dienen te zijn aangelijnd. Er wordt onderzocht of er een losloopzone aangewezen kan worden in de toekomst. 

Wordt de boomgaard in het nieuwe plan openbaar toegankelijk?

De boomgaard wordt onderdeel van een mandelig gebied dat eigendom is van de aangelegen woningen. De intentie is het gebied wel toegankelijk te maken voor voetgangers. 

Komen er in het park ook banken en picknick tafels?

Er wordt zeker voorzien in bankjes en wellicht een enkele picknick tafel. 

Bomen

Is er zicht op alle te beschermen en waardevolle tot zelfs monumentale bomen? Welke worden evt. gerooid?

Alle bomen in het plangebied zijn door een boomdeskundige geïnventariseerd.  

Onlangs is er een tweede kapvergunning aangevraagd. Hierin is gespecificeerd welke bomen gekapt dienen te worden en welke verplaatst. Het streven is om zoveel mogelijk waardevol groen te handhaven. Waar bomen gekapt worden, worden deze ook tenminste een-op-een middels herplant vervangen.  

Toegankelijkheid

Blijft de huidige GGZ-instelling op het terrein van Schakenbosch open of gaan zij van dit terrein verhuizen?

De beide instellingen GGZ Schakenbosch en GGZ Rivierduinen zullen blijven waar ze nu zitten, aan de randen van het terrein.

Komt er een hek tussen de woningen en de GGZ-instelling rivierduinen?

Er komt geen hek. De bestaand bosschage blijft gehandhaafd. 

Is er al bekend of en zo ja welke horecagelegenheid zich in het park gaat vestigen? 

In de voorruimte van de kerk wordt een horecavoorziening gevestigd met buitenterras. 

Valt er al meer te vertellen over het parkeren in en rondom het park? 

Alleen het bezoekersparkeren van de woningen komt in de openbare ruimte. Alle bewonersparkeren zal op eigen terrein, deels ondergrond worden opgelost. 

Is er al bepaald welke parkeernorm wordt gehanteerd en hoeveel plaatsen bovengronds en hoeveel plaatsen overdekt of ondergronds er worden gerealiseerd?

De parkeernormen worden door het parkeerbeleid van de gemeente voorgeschreven. Alle bewonersparkeerplaatsen worden op eigen terrein opgelost, deels ondergronds.

Wat is het plan betreffende verkeer van Noordhey? Wat wordt de centrale ontsluitingsroute?

Noorthey wordt via Landgoed Voorlei ontsloten, via de entree aan de Veursestraatweg over het terrein van Voorlei.

Hoe zit het met de verkeersafhandeling rondom het park

De kruising en entree van Landgoed Voorlei blijft ongewijzigd vanaf de Veursestraatweg. Voor langzaam verkeer zoals fietsers komt er ook een nieuwe dwarsverbinding naar de Noortheylaan 

Blijft de (huidige) ingang van Schakenbosch de enige ingang van het landgoed? 

Ja dat is wel het uitgangspunt. In de tijdelijke situatie kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de Bouwlustweg voor bewonersverkeer als dit vanwege de bouwlogistiek noodzakelijk is. 

Woningen

Komen er ook woningen die geschikt zijn voor bejaarden/senioren?

Ja, het voornemen is om alle appartementen levensloopbestendig te ontwerpen. 

Hebben de woningen ook privé tuinen?

Ja, de grondgebonden woningen beschikken allemaal over prive buitenruimtes/tuinen.

Krijgen de woningen een privé parkeerplek?

Ja, de woningen krijgen een eigen parkeerplek conform gemeentelijk parkeerbeleid.

Is er al meer bekend over de woningen qua architectuur?

Er zijn in 2018 door diverse architecten schetsontwerpen gemaakt voor de verschillende deelplannen. In de komende periode worden deze ontwerpen gefaseerd verder uitgewerkt. Komend jaar wordt ook een Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeente als leidraad voor de plannen. Als hierover meer duidelijk is, wordt hierover nader bericht.  

Staan de woningen op eigen grond?

Ja de woningen zullen op eigen grond worden gerealiseerd. Er is geen sprake van erfpacht.  

Woningbouwinteresse

Op welke locatie in het park komen de woningen voor starters en sociale middensegment? 

Dit is nog niet helemaal bepaald, maar naar verwachting zal dat in deelplan Carré zijn. 

Is er al bekend wie de aannemer(-s) zijn?

Nee, dat is nog niet bekend.

Is de makelaar van de woningen al bekend?

Nee, dat is nog niet bekend.

Procedure & Communicatie

Tot wanneer blijft participatie een belangrijk onderdeel in het proces betreffende de herontwikkeling van Schakenbosch?

Vanzelfsprekend zal de ruimte voor participatie steeds kleiner worden omdat steeds meer zaken al vaststaan. Er blijft echter interesse in ideeën vanuit de planomgeving, bijvoorbeeld inzake inrichting en gebruik van de openbare ruimte. 

Wordt de jeugd betrokken bij de inrichting van bijv. speeltuinen en de invulling van de moestuinen etc.?

Dat is een goed idee. 

Vindt er qua bouw en architectuur afstemming plaats met het project Vliethaven aan de overzijde?

Nee, naar verwachting zal project Vliethaven vooruitlopen op dit project; de beide projecten staan op eigen benen. Vanzelfsprekend zal er wel gekeken worden naar bouwlogistiek als zich hier knelpunten dreigen voor te doen. 

Wat is het vervolg van de online informatieavond van 12 juli? Komt er bijv. nog een informatieavond wanneer de tekeningen van de bouw klaar zijn?

De verwachting is dat er begin 2022 meer informatie gedeeld kan worden over de bouwplannen. De wijze waarop u hierover geïnformeerd zal worden is nog niet helemaal bepaald, maar houdt u onze website www.voorlei.nl in de gaten. U kunt zich daar ook inschrijven op de nieuwsbrief. 

Divers

Is het bestemmingsplan al definitief?

Nee, het bestemmingsplan is al wel vigerend (geldig) omdat het is vastgesteld door de gemeenteraad, maar er loopt nog een procedure bij de bestuursrechter.

Wat is de prognose voor start bouwwerkzaamheden? 

De verwachting is rond het jaareinde 21-22 begonnen wordt met voorbereidende werkzaamheden. De bouw van het eerste deelplan zal naar verwachting in de loop van 2022 beginnen. 

Hoe gaat het maken van een aantrekkelijke omgeving voor iedereen om te vertoeven samen met de rust die het landgoed vooral ook moet gaan kenmerken?

Landgoed Voorlei is een planconcept waarin een ruime groene parkaanleg samengaat met lage dichtheid wonen. De verwachting is dat er een prettige rustige sfeer in Landgoed Voorlei zal heersen, vergelijkbaar met de huidige sfeer.

Welke bestemming krijgt Vlietzicht? 

Gebouw Vlietzicht zal in ongeveer dezelfde vorm en aanschijn worden teruggebouwd als woongebouw; het huidige gebouw is helaas technisch in te slechte staat om te handhaven. 

Wordt er rekening gehouden met duurzame energiewinning?

Ja, het uitgangspunt is gasloze gebouwen met toepassing van warmtepompen en warmte-koude opslag in de bodem. 

Is de status ‘fietsstraat’ een optie wanneer de prioriteit bij fietsers ligt?

Alle wegen zullen een 30km profiel krijgen waarbij fietsen duidelijk prioriteit hebben. Door middel van een bijzonder straatprofiel wordt autoverkeer tot lage snelheid verleid. 

Heeft de gemeente al een plan betreffende onderhoud van het park? Hoe gaan zij dit op zich nemen om te zorgen voor behoud van kwaliteit van het park?

De onderhoudsnorm voor Landgoed Voorlei wordt gelijk aan die van alle parken in de gemeente. Met de aanleg wordt rekening gehouden met de onderhoudsnorm zodat het park ook in de toekomst de uitstraling zal behouden die wordt aangelegd.

Welke functie krijgt de voormalige kerk? 

De voormalige ‘Hulp en Heilkerk’ is een gemeentemonument en wordt herbestemd voor zorg- en maatschappelijk gebruik. Er komt een eerstelijns zorgcentrum. In de voorruimte komt dag-horeca.

Komen er (extra) faciliteiten voor openbaar vervoer?

Nee, in beginsel blijft de huidige lijnvoering van het OV ongewijzigd. 

Komt er ook een kinderopvang?

Er wordt niet voorzien dat er kinderopvang in Landgoed Voorlei komt, alhoewel het bestemmingstechnisch wel mogelijk is. (In de regel vestigt kinderopvang zich in de directe nabijheid van basisonderwijs).

Wat komt er in de entree huisjes?

In het rechter huisje is een transformator aanwezig voor de elektriciteit die gehandhaafd blijft. Het linker huisje staat leeg. Er zijn al diverse ideeën voor een toekomstige functie aangedragen.

Hebben jullie een doelgroep voor ogen voor deze woonwijk? Hoe verwachten jullie dat de leeftijdsopbouw zal zijn? 

Er wordt uitgegaan van meerdere doelgroepen voor Landgoed Voorlei; zowel senioren als starters en zowel kleine huishoudens als gezinnen kunnen op landgoed Voorlei terecht. Er komt een divers woningaanbod voor een diverse doelgroep. 

Komen er ook kleine winkelfaciliteiten? Denk bijv. aan een bakker, slager, groenteboer. 

Nee, er wordt niet voorzien in detailhandel op Landegoed Voorlei; dit is bestemmings-technisch ook niet mogelijk.