FAQ

Aanleiding

Waarom worden er woningen gebouwd op Schakenbosch?

Schakenbosch is een voormalige GGZ-instelling die in 2015 is verkocht aan Schakenbosch BV om te worden herontwikkeld tot een nieuw landgoed met woningbouw
De woonambitie sluit aan bij de gemeentelijke wensen; al in 2017 is door de gemeente een ruimtelijk kader vastgesteld waarin woningbouw centraal staat. Woningbouw past dan ook binnen het gemeentelijk en regionaal beleid waarin de noodzaak is benoemd om nieuwe woningen in de Haagse regio te realiseren om de verwachte bevolkingsgroei te kunnen faciliteren.
Het groene ‘wonen op een landgoed’ past bijzonder goed bij de vraag naar kwalitatieve woningen. Deze zijn moeilijk te vinden in de dichtbebouwde Haagse Regio. We verwachten dat deze manier van wonen zeer in trek zal zijn bij de bewoners van Leidschendam-Voorburg die een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten. Minimaal 15% van de woningen wordt daarnaast in het goedkope en middensegment gerealiseerd.

Verkeer

Wordt het niet te druk op de Veursestraatweg in combinatie met de andere woningen die gebouwd worden in de omgeving en de komst van de Mall of the Netherlands?

De geplande woningbouw op Landgoed Voorlei heeft een zeer beperkt aandeel in de toename van het verkeer.
De gemeente onderzoekt of ingrepen in het profiel van de Veurstraatweg kunnen worden gedaan om de veiligheid te verhogen en de verkeerssnelheid terug te brengen. Deze onderzoeken staan los van Voorlei.

Woningen

Welk type woningen wordt gebouwd en waarom?

Er worden zowel grondgebonden eengezinswoningen als appartementen gebouwd. Beide in verschillende prijsklassen. We bieden dus veel verschillende woningen die passen bij de vraag van woningzoekenden uit de nabije omgeving.
Minimaal 15% van de woningen wordt gerealiseerd in het goedkope en middensegment.

Wat is de minimale en wat zijn de maximale prijs?

We richten ons in de eerste plaats op “doorstromers” uit de nabije omgeving, zoals gezinnen en senioren.
Er komen daarnaast ook 15% woningen in het betaalbare en middensegment bouwen die geschikt zijn voor (door)starters.
De meeste woningen zullen in het hogere marktsegment vallen. Prijzen kunnen we nog niet noemen; daar is het nog te vroeg voor. We verwachten hierover eind 2021 meer te kunnen vertellen.

Hoe verhoudt dit type woningen zich tot de woningen die in de directe omgeving worden ontwikkeld?

In de Duivenvoordecorridor worden veelal vrijstaande woningen aangeboden in het luxesegment; de prijzen van de woningen op Landgoed Voorlei blijven daar als gemiddelde onder.

Hoe hoog wordt de bebouwing?

De woningen worden volgens de hoogtevoorschriften van het Ruimtelijk Kader uit 2017 gebouwd; deze zijn in bestemmingsplan Schakenbosch vastgelegd.
In de kern van het gebied (het Carré) mag incidenteel tot 7 lagen (circa 22 m) hoog worden gebouwd en daaromheen maximaal 4 lagen (ca. 13 m) plus kap.
Hiermee blijft de bebouwing grotendeels onder de toppen van de volwassen bomen op het terrein.

Worden er naast duurdere woningen ook goedkope en middenklasse woningen gerealiseerd?

Ja, het Ruimtelijk Kader schrijft voor dat minstens 15% van de woningen betaalbaar en in middensegment moet zijn.
Het gaat dan om circa 49 woningen van het totaal.
Het middensegment loopt volgens het gemeentelijke beleid tot maximaal € 258.500,- voor een appartement en maximaal € 284.000 voor een eengezinswoning (prijspeil 1-1-2018).

Komen er ook huurwoningen?

De precieze aard van de woningen (koop of huur) is nog niet vastgelegd. De meeste woningen zullen waarschijnlijk koopwoningen zijn.
In de loop van 2021 kunnen wij hier meer over zeggen.

Komt er ook sociale huurwoningen?

Er komt minimaal 5% sociale woningen. Dit is afgesproken met de Gemeente. Dit kan zowel in de huur als in de koop zijn.
Met de gemeente is afgesproken dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Landgoed Voorlei op drie punten wordt ingevuld:
– 15% goedkope en betaalbare woningen waarvan minimaal 1/3 deel sociaal
– Realisatie van een zorgvoorziening
– In stand houden en openbaar toegankelijk houden van het groen

Komen er naast woningen ook nog andere voorzieningen?

Ja, er komt een verpleeghuis en een Eerstelijnszorgcentrum met onder meer een huisarts en fysiotherapeut alsmede overige eerstelijnszorgverleners.
Daarnaast onderzoeken wij of het mogelijk is een horecagelegenheid te realiseren in de voorruimte van de Kerk welke in beginsel alleen overdag open is.
Onderzocht wordt of de Stichting Wijkleercentrum ook in de toekomst gehuisvest kan blijven op het Landgoed.

Komt het zorgcentrum in de kerk?

De bedoeling is dat het Eerstelijnszorgcentrum in de kerk komt. Hierdoor behoudt de kerk een (semi)openbare functie.

Wordt er glasvezel aangelegd?

Ja, de woningen worden aangesloten op glasvezel.

Hoe wordt omgegaan met duurzaamheid en ecologie?

Het Landgoed wordt ontworpen met een zo hoog mogelijke ecologische waarde, met aandacht voor het maken en handhaven van een geschikte leefomgeving voor planten en dieren die horen in dit gebied zoals insecten, vogels, vleermuizen, inheemse bloemen en kruiden en bomen.
Alle woningen worden volgens de nieuwste richtlijnen (BENG) energiezuinig en duurzaam gebouwd. De woningen in de nieuwbouw worden aardgasloos verwarmd.

Hoe wordt het parkeren geregeld?

Alle woningen krijgen parkeerplaats op eigen terrein. Bewoners parkeren uit het zicht van de openbare ruimte. Dat kan in een parkeerkelder, in een stalling omsloten door woonbebouwing of in een parkeerschuur.
Parkeren in openbaar gebied zal alleen op specifieke plekken mogelijk worden gemaakt voor parkeren voor bezoekers.
Voor het landgoed geldt dat de auto te gast is in de openbare ruimte. Voetgangers en fietsers hebben voorrang.

Als er auto’s over het landgoed rijden, hoe verhoudt zich dat dan tot het ‘landgoed’ gevoel en de parkachtige setting?

De hoeveelheid verkeer in het park blijft beperkt. Er is geen doorgaand autoverkeer mogelijk en de wegen krijgen een smalle rijbaan voor de auto’s. Zodat zij alleen langzaam kunnen rijden en elkaar kunnen passeren. Het gehele gebied wordt 30 km zone.

Procedure & Communicatie

Hoe kan ik op de hoogte blijven over de plannen en ontwikkeling?

Wilt u weten wat er allemaal speelt rondom Landgoed Voorlei? Via onze website en nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte. Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief
Vanaf januari 2021 hebben wij bovendien wekelijks op dinsdag tussen 10.00-12.00 een inloopspreekuur waar geïnteresseerden terecht kunnen met vragen.

Op welke momenten hebben bewoners/omwonenden tot nu toe kunnen reageren op de plannen?

In november 2016 is door de gemeente de eerste inloopavond georganiseerd in het kader van de participatie. Toen is de beoogde ontwikkeling aangekondigd en zijn ideeën, wensen en zorgen opgehaald van de omgeving.
In april 2017 konden bewoners het concept Gemeentelijk Ruimtelijk Kader inzien.
In augustus van dat jaar is het concept Ruimtelijk Kader gepresenteerd bij de Open Raadhuis Avond.
Op 12 december 2017 is het Ruimtelijk Kader door de gemeenteraad vastgesteld.
Op 9 maart 2019 is door ons een inloopmiddag georganiseerd waar we het stedenbouwkundig plan hebben gepresenteerd.
Op 13 november 2019 heeft een workshop plaatsgevonden; geïnteresseerden konden meedenken over inrichting van de openbare ruimte op basis van vier thema’s.
In oktober 2020 heeft een extra participatieronde plaatsgevonden met twee ronde tafels en een digitale inloop waarin met betrokkenen en geïnteresseerden is gesproken over de plannen.

Wat is gedaan met suggesties van bewoners voor de planontwikkeling?

Wij hebben de verschillende suggesties vanuit de participatie en de moties die door de Gemeenteraad eind 2017 zijn aangenomen gebruikt voor de planuitwerking.
– Het Wijkleercentrum heeft een tijdelijke plek gekregen in gebouw Vlietzicht.
– Er is invulling gegeven aan de wens voor een zorgprogramma met een Verpleeghuisfunctie (ca. 46 bedden) en een Eerstelijnszorgcentrum.
– De vormgeving van het openbaar toegankelijke groene karakter van het Landgoed is nadrukkelijk aandachtspunt geweest; ook in de toekomst kunnen omwonenden in en door het Landgoed lopen en fietsen.
– We hebben het woningaanbod zo breed gemaakt dat deze goed aansluit bij de behoefte in de regio en aan doorstroming in de omgeving. De woningen zijn aantrekkelijk voor senioren en gezinnen, maar ook voor (door)starters. Er komen woningen in verschillende prijsklassen, inclusief minimaal 5% sociaal.
– In oktober 2019 hebben wij een oproep gedaan aan de omgeving om ideeën in te dienen in het kader van de inrichting van het openbaar gebied. Op 13 november vindt over dit onderwerp een workshop plaats met naast de inzenders ook betrokken experts en adviseurs (o.m. de landschapsarchitect), leden van de Klankbordgroep en ons eigen team. In de workshop worden ideeën besproken en getoetst op haalbaarheid en inpasbaarheid.

Bomen

Blijft het parkbeeld in stand?

Uitgangspunt is zoveel mogelijk van het volgroeide groen te handhaven en de 325 woningen daartussen goed in te passen.
Op het Landgoed wordt straks slechts 2,8 van de in totaal circa 30 hectare bebouwd. Dat is dus 8,5%. De omgeving blijft dus echt groen, zo middenin de Randstad. Er wordt netto niks méér bebouwd dan de bebouwing zoals die er voorheen stond van de oorspronkelijke GGZ-instelling.
Daarnaast gaan we de kwaliteit van het groen op het Landgoed Voorlei verder verhogen en toekomstbestendig maken.
We gaan circa 600 nieuwe Lindenbomen planten. De kwaliteit van het groen zal verder verbeteren.
Op het terrein staan veel populieren die aan het einde van hun leven zijn; deze worden vervangen door duurzame boomsoorten zoals linde, eiken en beuken.

Wat is er uit het bomenonderzoek gebleken?

We hebben in 2018 een expert een nauwkeurige inventarisatie van de bestaande bomen laten maken op het Landgoed.
Gebleken is dat er veel waardevolle bomen zijn op het Landgoed, maar ook dat er sprake is van achterstallig boomonderhoud. Door de inventarisatie zijn wij nu in staat om heel precies beslissingen te nemen over welke bomen we moeten behouden en welke minder waardevol zijn (zoals veel Populieren die na ca. 80 jaar aan het einde van hun levensduur zijn gekomen).

Worden vergunningen aangevraagd?

Voor de kap van bomen vragen wij uiteraard kapvergunningen aan. In deze vergunningaanvragen wordt ook de verplichting tot herplanting concreet ingevuld.
Begin 2020 zijn een groot aantal bomen gekapt. Het betrof grotendeels populieren die aan het einde van hun leven waren (en daardoor niet meer veilig). Deze worden in de winter van 2021-2022 herplant. In de loop van 2021 zullen wij een tweede kapvergunning aanvragen voor een groot aantal bomen met name achter op het terrein; wederom gaat het voor een groot gedeelte om Populieren.

Toegankelijkheid

Blijft Landgoed Voorlei vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers, etc.?

Ja, het Landgoed blijft openbaar toegankelijk. Ook voor (aangelijnde) honden.

Komen er nog extra voorzieningen in het Park waar ook omwonenden gebruik van kunnen maken? Zo ja welke?

Ja, het Eerstelijnszorgcentrum.
We onderzoeken de mogelijkheid voor vestiging van een kleinschalige horeca-uitspanning op Landgoed Voorlei (dag-horeca).
We hebben een oproep gedaan onder omwonenden om mee te denken over de inrichting van het park; ook in 2021 zullen wij hierover de dialoog opzoeken met omwonenden.

Op welke manier wordt Landgoed Voorlei ontsloten?

Het Landgoed wordt voor al het autoverkeer bereikbaar via de bestaande entree aan de Veursestraatweg.
Voor fiets- en voetgangersverkeer komt er ook een nieuwe dwarsverbinding die de Graaf Adolflaan verbindt met de Noortheylaan. De Frekeweg blijft ook voor fiets- en voetgangersverkeer beschikbaar.

Kan ik in de toekomst ook met mijn paard over Landgoed Voorlei rijden?

Er komen geen specifieke voorzieningen voor paarden op het landgoed zoals ruiterpaden e.d. Vanzelfsprekend mag met een paard wel op de openbare weg worden gelopen.

Woningbouwinteresse

Wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?

De eerste woningen worden naar verwachting in de loop van 2023 opgeleverd.

Wanneer worden de laatste woningen opgeleverd?

De laatste woningen zullen richting 2026 worden opgeleverd, afhankelijk van de snelheid van de verkoop.

Krijgen inwoners van Leidschendam-Voorburg voorrang bij kopen van een woning?

We zullen de woningen op volgorde van aanmelding behandelen. Dat heeft dus niet persé te maken met het feit of mensen wel/niet uit Leidschendam-Voorburg komen.

Waar kan ik mij aanmelden voor een woning?

U kunt uw interesse hier kenbaar maken.

Kan ik ook zelf een woning bouwen op het Landgoed?

Mogelijk worden enkele kavels als bouwkavel aangeboden. Als hierover meer duidelijk is dan zullen wij hierover nader berichten.

Geldt bij de verkoop van de woningen ‘wie het eerst komt, het eerst maalt?’ Of te wel, heb ik voorrang wanneer ik me nu aanmeld?

U kunt zich uiteraard aanmelden als geïnteresseerde. De exacte verkoopprocedure zullen wij later bekend maken.

Hoeveel architecten zijn er betrokken bij het ontwerp van de woningen?

In totaal zijn er 7 verschillende architectenbureaus betrokken. Daarnaast is ook West8 betrokken als landschapsarchitect.

Is er al veel interesse voor de woningen? Hebben mensen zich al gemeld?

Er zijn veel mensen geïnteresseerd in het plan. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.voorlei.nl. Zij ontvangen dan de nieuwsbrief van Landgoed Voorlei.

Divers

Blijft de Dierenweide?

Nee, de Dierenweide blijft in elk geval niet op de huidige locatie. De stichting die de Dierenweide beheert is geen huurder, maar gebruiker van het terrein. Er is contact met de stichting over een passende oplossing voor de Dierenweide.

Hoeveel huurders zitten er op dit moment op het Landgoed? Moeten die er binnenkort weg?

Wij hebben een aantal ‘bewakers’ die in de gebouwen wonen; deze houden een oogje in het zeil voor de veiligheid.
Er zijn in totaal zes dienstwoningen op het terrein met reguliere huurders. Daarvan kunnen vier woningen blijven bestaan. Voor deze vier huurders verandert niets.
Twee woningen verkeren in slechte staat en worden dus waarschijnlijk gesloopt. Tot het zover is, kunnen de huurders gewoon in de woning blijven wonen. Met deze huurders is goed contact over een passende oplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan aanbieden van passende vervangende woonruimte of anderszins.

Hoeveel gebouwen staan er nu op het landgoed? Blijven die allemaal staan of worden er nog gebouwen gesloopt?

De tijdelijke bebouwing aan de noordzijde (Ursulakliniek) wordt gesloopt. Ook voor gebouw Vlietzicht hebben wij geconstateerd dat sloop de enige optie is vanwege de slechte technische kwaliteit van het gebouw. Dit gebouw zal in aangepaste vorm worden teruggebouwd. Voor de Kerk (gemeentemonument) hebben wij nu een invulling gevonden (zorginstelling). Het Economiegebouw, Ketelhuis en het Hoofdgebouw krijgen een woonbestemming.

Waarom is gekozen voor de naam Landgoed Voorlei?

We zijn ons bewust van de historische lading van de naam Schakenbosch en vinden het helemaal geen probleem als deze naam verbonden blijft aan de plek. Echter hebben wij vanuit de planontwikkeling gekozen voor het hanteren van een andere projectnaam om verwarring te voorkomen met de bestaande GGZ -instelling Schakenbosch.
De naam Landgoed Voorlei verwijst naar de landgoederenzone, waaronder Duivenvoorde, de Horsten, Rosenlust, Berenstein en Berbice. ‘Voor’ verwijst naar Voorburg/Voorschoten en ‘Lei’ naar Leidschendam. Voorlei; op de rand van stad en land en op de grens van Voorschoten en Leidschendam. Een Lei betekent grens en laan en een Lei is ook een boomsoort die veel op landgoederen voorkwam (Leiboom, Leilinde). Deze bomen geven woningen een klassieke en rustieke uitstraling en vormen een bijzondere vorm van erfafscheiding.